מנהלת לשכת מנכ”ל וממונה על חוק חופש המידע: יסמין בן דוד

כתובת: כלכלית לוד , בר כוכבא 2, בניין ב’ ( צמוד לעיריית לוד) קומה 5, לוד

טלפון: 076-5391400

פקס: 076-5391392

[email protected] :E-mail


חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 , תכליתו היא להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים, וכן  סעיפים המפורטים בחוק.

על פי החלטת הנהלת החברה, מונתה מנהלת לשכת מנכ”ל, יסמין בן דוד, כאחראית לטיפול בפניות ויישום החוק.

תושב ע”פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. טופס בקשה למידע ניתן לקבל באמצעות הפקס, ו/או הדואר האלקטרוני, ו/או במשרד הממונה.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

ישום חוק חופש המידע בכלכלית לוד:

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע – יסמין בן דוד, כתובת: בר כוכבא 2, לוד. טלפון:  076-5391410, פקס:  076-5391392  דוא”ל: [email protected]

דין וחשבון שנתי:

על פי החוק, תפרסם העירייה דו”ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו”ח יועמד לעיון הציבור במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע.

דו”חות הממונה על יישום חוק חופש המידע

דו”ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2022